top of page

Terapia logopedyczna to całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, czyli od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III mają na celu pomoc dziecku w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole oraz zapewnienie warunków do odnoszenia sukcesów. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego, który jednocześnie jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

Inne zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez psychologa lub pedagoga i są zajęciami dostosowanymi do potrzeb dziecka, które są inne do wymienianych powyżej i jednocześnie mieszczą się w kompetencjach tych specjalistów.

 

Konsultacje w naszej poradni mogą być jednorazowym spotkaniem ze specjalistą w formie dostosowanej do problemu, z jakim zgłosi się osoba dorosła, lub cyklicznymi spotkaniami specjalisty z rodzicem/opiekunem dziecka lub samym dzieckiem w celu pracy nad wybranym obszarem wymagającym wsparcia. Na prośbę rodzica/opiekuna prawnego poradnia może wydać zaświadczenie o korzystaniu z pomocy specjalistycznej.

Spotkania zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta.  Naszym zdaniem każdy powód może być dobry lub konieczny, aby zgłosić się po pomoc do specjalisty. Poniżej przedstawiamy przykładowe problemy, z jakimi można zgłosić się do konkretnych specjalistów, nie jest to lista zamknięta. 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

KONSULTACJE

Strona internetowa (6).png

Psycholog: 

 • wsparcie w pracy i wychowaniu dziecka z zaburzeniami takimi, jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia

 • ze spektrum autyzmu, zaburzenia emocjonalne i lękowe oraz innymi,

 • trudności szkolne lub przedszkolne dziecka, np. o podłożu motywacyjnym, społeczno – emocjonalnym jak i związane

 • z deficytami w sferze poznawczej,

 • trudności społeczne dziecka,

 • trudności w relacjach rodzinnych,

 • rozwód, rozstanie rodziców,

 • trudności w radzeniu sobie ze stresem, wyzwaniami.

Pedagog specjalny:​

 • trudności wychowawcze, zachowania agresywne, opozycyjno-buntownicze itd.,

 • trudności szkolne lub przedszkolne o podłożu edukacyjnym,
  np. trudności w nauce czytania, pisania, matematyki.

 • mediacje i interwencje,

 • interwencja kryzysowa, np. w zakresie wskazania placówek,
  które mogą udzielić pomocy w trudnej sytuacji życiowej,

 • trudności w nauce wynikające z zaburzeń,

 • profilaktyka uzależnień, uzależnienia, np. od komputera, alkoholu, narkotyków,

 • trudności związane z zachowaniami dziecka, które są niezgodne z prawem,
  np. w sytuacji gdy dziecko lub rodzina zostają objęci nadzorem kuratorskim.

Logopeda:

 • dziecko nawykowo oddycha buzią, ślini się,

 • dziecko nie potrafi prawidłowo połykać,

 • podczas mówienia dziecko wsuwa język między przednie zęby,

 • dziecko może mieć opóźniony rozwój psychoruchowy,

 • problem z wymową poszczególnych dźwięków (dyslalia),

 • opóźniony rozwój mowy lub specyficzne zaburzenia jego rozwoju (SLI),

 • dziecko się jąka,

 • dziecko ma zdiagnozowaną dysleksję.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2021 Evemed- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

bottom of page