Zajęcia indywidualne i konsultacje

Zajęcia indywidualne

Terapia logopedyczna to całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, czyli od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej (zwanej również terapią wychowawczą), ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas 1-3 mają na celu pomoc dziecku w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości przewidzianych w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego, usprawnianie oraz nabywanie umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole oraz zapewnienie warunków do odnoszenia sukcesów. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego, który jednocześnie jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.

Inne zajęcia prowadzone przez psychologa są zajęciami dostosowanymi do potrzeb dziecka, które są inne do wymienianych powyżej i jednocześnie mieszczą się w kompetencjach psychologa.

Inne zajęcia prowadzone przez pedagoga są zajęciami dostosowanymi do potrzeb dziecka, które są inne do wymienianych powyżej i jednocześnie mieszczą się w kompetencjach pedagoga.

Konsultacje

 

Konsultacje w naszej poradni mogą być jednorazowym spotkaniem ze specjalistą w formie dostosowanej do problemu, z jakim zgłosi się osoba dorosła, lub cyklicznymi spotkaniami specjalisty z rodzicem/opiekunem dziecka lub samym dzieckiem w celu pracy nad wybranym obszarem wymagającym wsparcia. Na prośbę rodzica/opiekuna prawnego poradnia może wydać zaświadczenie o korzystaniu z pomocy specjalistycznej.

Spotkania zawsze dostosowujemy do potrzeb klienta.  Naszym zdaniem każdy powód może być dobry lub konieczny, aby zgłosić się po pomoc do specjalisty. Poniżej przedstawiamy przykładowe problemy, z jakimi można zgłosić się do konkretnych specjalistów, nie jest to lista zamknięta. 

Psycholog: 

 • wsparcie w pracy i wychowaniu dziecka z zaburzeniami takimi, jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia emocjonalne i lękowe oraz innymi,

 • trudności szkolne lub przedszkolne dziecka, np. o podłożu motywacyjnym, społeczno – emocjonalnym jak i związane z deficytami w sferze poznawczej,

 • trudności społeczne dziecka,

 • trudności w relacjach rodzinnych,

 • rozwód, rozstanie rodziców,

 • trudności w radzeniu sobie ze stresem, wyzwaniami.

Pedagog specjalny:​

 • trudności wychowawcze, zachowania agresywne, opozycyjno-buntownicze itd.,

 • trudności szkolne lub przedszkolne o podłożu edukacyjnym, np. trudności w nauce czytania, pisania, matematyki.

 • mediacje i interwencje,

 • interwencja kryzysowa, np. w zakresie wskazania placówek, które mogą udzielić pomocy w trudnej sytuacji życiowej,

 • trudności w nauce wynikające z zaburzeń,

 • profilaktyka uzależnień, uzależnienia, np. od komputera, telefonu, alkoholu, narkotyków,

 • trudności związane z zachowaniami dziecka, które są niezgodne z prawem, np. w sytuacji gdy dziecko lub rodzina zostają objęci nadzorem kuratorskim.

Logopeda:

 • dziecko nawykowo oddycha buzią, ślini się,

 • dziecko nie potrafi prawidłowo połykać,

 • podczas mówienia dziecko wsuwa język między przednie zęby,

 • dziecko może mieć opóźniony rozwój psychoruchowy,

 • problem z wymową poszczególnych dźwięków (dyslalia),

 • opóźniony rozwój mowy lub specyficzne zaburzenia jego rozwoju (SLI),

 • dziecko się jąka,

 • dziecko ma zdiagnozowaną dysleksję.