Diagnoza

Poradnia może wydawać opinie w sprawach:

 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

 • potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,

 • specyficznych trudności w uczeniu się,

 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

 • odroczenia obowiązku szkolnego dla dziecka niepełnosprawnego,

 • zwolnienia z nauki drugiego języka,

 • nauki w klasie terapeutycznej,

 • dostosowania wymagań edukacyjnych,

 • przyjęcia ucznia, który ukończył 15 rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w trybie normalnym do oddziału przysposabiającego do pracy,

 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

 • innych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2019 Evemed- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 • Facebook